Outplacement: details van alle scenario's

Individueel ontslag

De wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut bepaalt sinds 1 januari 2014 de ‘algemene regeling’: alle werknemers die zijn ontslagen met een te presteren opzeggingstermijn van minstens 30 weken of met een verbrekingsvergoeding gelijk aan minstens 30 weken loon, hebben recht op outplacement. En dat ongeacht hun leeftijd.

Is de opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding minder dan 30 weken en is de ontslagen werknemer minstens 45 jaar oud? Dan blijft de verplichting zoals voorzien in cao 82bis bestaan onder de vorm van de bijzondere regeling, zowel voor de werkgever als voor de werknemer.

De sectorale cao van 10 juli 2014 (pdf), opgesteld door de sociale partners van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (APCB of PC 200), voorziet de mogelijkheid voor de bedrijven van dit paritair comité om het outplacement via Cevora vzw, het opleidingsinstituut van het APCB, te organiseren. Cevora neemt dus de verplichting van de werkgever over.

Algemene regeling

Er zijn drie scenario's:

 1. De ontslagen werknemer moet een opzeggingstermijn presteren.
 2. De werknemer is ontslagen met een verbrekingsvergoeding.
 3. De ontslagen werknemer gaat van een opzeggingstermijn naar een verbrekingsvergoeding.

1. De werknemer moet een opzeggingstermijn presteren van minstens 30 weken

De werkgever moet de werknemer binnen de vier weken na aanvang van de opzeggingstermijn schriftelijk en aangetekend een geldig outplacementaanbod doen, via modelbrief 3 (algemene regeling met te presteren opzeggingstermijn). Gebeurt dat niet? Dan heeft de werknemer vier weken de tijd om hem of haar in gebreke te stellen. Na ontvangst van het aanbod door de werkgever, beslist de werknemer binnen de vier weken om dat al dan niet te aanvaarden.

Formaliteiten

Aanvaardt de werknemer het aanbod? Dan bezorgt hij of zij binnen de vier weken het ingevulde en gehandtekende formulier dat bij de brief van de werkgever werd gevoegd aan Cevora, samen met het volledig ingevulde inschrijvingsformulier. Of de werknemer vult het online inschrijvingsformulier in. Altijd toe te voegen aan beide documenten: een kopie van de ontslagbrief en een kopie van het laatste contract of de C4.

Wie komt in aanmerking?

Alle werknemers die (voltijds of deeltijds) werken in een bedrijf van PC 200, en die niet zijn ontslagen om een dringende reden.

Wat biedt Cevora aan?

Outplacement 60 uur in 12 maanden: 60 uren begeleiding verspreid over 12 maanden waarbij het sollicitatieverlof gebruikt wordt voor deelname aan het outplacement.

Hoeveel kost dat?

Deze dienst is volledig kosteloos.

2. De werknemer wordt ontslagen met een verbrekingsvergoeding die overeenstemt met minstens 30 weken loon

De werkgever moet de werknemer binnen de vijftien dagen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst schriftelijk en aangetekend een geldig outplacementaanbod doen, via modelbrief 4 (algemene regeling met verbrekingsvergoeding). Gebeurt dat niet? Dan heeft de werknemer 39 weken de tijd om hem of haar in gebreke te stellen. Na ontvangst van het aanbod door de werkgever, beslist de werknemer binnen de vier weken om dit aanbod via Cevora al dan niet te aanvaarden.

De werkgever biedt de werknemer het programma van Cevora aan gebaseerd op de waarde van 1/12e van het wettelijk bepaalde brutojaarloon (categorie 1, 2 of 3).

Formaliteiten

De werknemer bezorgt binnen de vier weken het ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier aan de werkgever terug. Deze laatste stuurt dat samen met een kopie van de C4 door naar Cevora, en betaalt tegelijk 1/12de van het wettelijk bepaalde brutojaarloon van de werknemer aan het Sociaal Fonds.

Wie komt in aanmerking?

Alle werknemers die (voltijds of deeltijds) werken in een bedrijf van PC 200, en die niet zijn ontslagen om een dringende reden.

Wat biedt Cevora aan?

We onderscheiden 3 categorieën, gebaseerd op de waarde van 1/12e van het wettelijk bepaalde brutojaarloon van de ontslagen werknemer. Elke categorie bevat 60 uren begeleiding verspreid over 12 maanden, deels in groep en deels individueel.

Deeltijds: indien toekomstige wetgeving een pro rata toekenning van de 60 uren zou voorzien, zal de ontslagbegeleiding pro rata worden berekend in functie van het deeltijds arbeidsregime.

Hoeveel kost dat?

Het gaat om een betalende dienst, voor de werkgever en de werknemer.

De werkgever betaalt 1/12de van het wettelijk bepaalde brutojaarloon van de ontslagen werknemer, met een minimum van 1800 euro en een maximum van 5500 euro. Werkte de werknemer deeltijds? Dan worden de maxima en minima proportioneel verminderd.

De werkgever heeft wel het recht om 4 weken in te houden op de verbrekingsvergoeding van de werknemer, die overeenkomt met minstens 30 weken loon. De werknemer krijgt een kostenvergoeding van 70 euro als hij of zij een fase van 20 uur voltooit, met een maximum van 210 euro per volledig traject.

3. De werknemer gaat van ontslag met een te presteren opzeggingstermijn naar een ontslag met verbrekingsvergoeding

In bepaalde gevallen beslissen de werkgever en de werknemer om de overeenkomst van een werknemer die zijn opzeggingstermijn presteert te beëindigen. In dat geval gaat men van een ontslag met opzeggingstermijn naar een ontslag met verbrekingsvergoeding, ongeacht de resterende te presteren opzeggingstermijn.

Formaliteiten:

 • De werkgever brengt Cevora op de hoogte van de wijziging (= beëindiging van de overeenkomst na het presteren van een deel van de opzeggingstermijn).
 • Cevora bezorgt de werkgever de gegevens voor de berekening van het bedrag dat is verschuldigd voor de resterende outplacementbegeleiding. Het bedrag is een deel van de 4 weken (28 dagen) verbrekingsvergoeding, berekend volgens de formule van de RVA, waarbij X overeenkomt met het aantal al gevolgde uren: 28 – (X/60) * 28. Er zijn verschillende mogelijkheden afhankelijk van de situatie van de werknemer:
  • De werknemer volgde outplacement in de eerste module op het moment dat de overeenkomst wordt beëindigd. De werknemer heeft maximaal 20 uur outplacement gevolgd. Hij of zij moet nog minstens 40 uur begeleiding volgen. Het verschuldigde bedrag is 28 – (20/60) * 28 = 18,6 = 19 kalenderdagen (het resultaat wordt naar boven afgerond).
  • De werknemer volgde outplacement in de tweede module op het moment dat de overeenkomst wordt beëindigd. De werknemer heeft maximaal 40 uur outplacement gevolgd. Hij of zij moet nog minstens 20 uur begeleiding volgen. Het verschuldigde bedrag is 28 – (40/60) * 28 = 9,3 = 10 kalenderdagen (het resultaat wordt naar boven afgerond).
  • De werknemer volgde outplacement in de derde module op het moment dat de overeenkomst werd beëindigd. In dat geval wordt geen betaling gevraagd of aanvaard door Cevora. De werknemer blijft de collectieve outplacementbegeleiding volgen waarmee hij of zij is gestart.
 • De werkgever betaalt het berekende bedrag (na controle door Cevora) aan het Sociaal Fonds.
 • In de volgende module gaat de werknemer naar het stelsel met verbrekingsvergoeding, met een combinatie van collectieve en individuele begeleiding. Er zijn twee mogelijkheden:
  • De werknemer volgde outplacement in de eerste module op het moment dat de overeenkomst werd beëindigd. Tijdens modules 2 en 3 heeft de werknemer recht op individuele uren, afhankelijk van de categorie.
  • De werknemer volgde outplacement in de tweede module op het moment dat de overeenkomst werd beëindigd. Tijdens module 3 heeft de werknemer recht op individuele uren volgens de categorie.

Bijzondere regeling

De bijzondere regeling geldt voor gevallen waarbij de opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding minder dan 30 weken bedraagt en de werknemer minstens 45 jaar oud is.

De werkgever moet de werknemer binnen de vijftien dagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst schriftelijk en aangetekend een geldig outplacementaanbod doen. Dat doet hij via modelbrief 1 (als de werknemer een opzeggingstermijn moet presteren) en via modelbrief 2 (als de werknemer een verbrekingsvergoeding krijgt). 

Aanvaarding van het aanbod

De werknemer moet zich na ontvangst van het aanbod door de ex-werkgever binnen de maand bij Cevora inschrijven. Als de werkgever geen outplacementaanbod gedaan heeft binnen de termijn van vijftien dagen na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, dan kan de werknemer de outplacementbegeleiding schriftelijk bij Cevora vzw aanvragen. Dat kan tot uiterlijk zes maanden na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Als de werknemer weigert om mee te werken, een geldig aanbod niet aanvaardt of er niet op reageert, kan hij of zij worden bestraft in het kader van de werkloosheidsreglementering.

Formaliteiten

De werknemer bezorgt binnen de maand het ingevulde en gehandtekende formulier dat bij de brief van de werkgever werd gevoegd aan Cevora, samen met het ingevulde inschrijvingsformulier. Of de werknemer vult het online inschrijvingsformulier in. Altijd toe te voegen aan beide documenten: een kopie van de ontslagbrief en een kopie van het laatste contract of de C4.

Wie komt in aanmerking?

Alle werknemers die werken in een bedrijf van PC 200 die:

 • minstens één jaar ononderbroken in dienst zijn op het ogenblik van het ontslag
 • 45 jaar of ouder zijn op het moment van de kennisneming van het ontslag
 • niet ontslagen zijn om dringende redenen

Deze voorwaarden moeten allemaal vervuld zijn.

Wie komt niet in aanmerking?

Ontslagen werknemers die:

 • minder dan halftijds werken (*)
 • · niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt (een beroepsverleden van 42 jaar hebben of 62 jaar oud zijn op het einde van de niet-verlengde opzeggingstermijn of op het einde van de termijn gedekt door de verbrekingsvergoeding)
 • pensioengerechtigd zijn

(*) Als de ontslagen werknemer echter uitdrukkelijk outplacement vraagt aan de werkgever, moet die hierop ingaan. Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren, en uiterlijk twee maanden na de kennisgeving van het ontslag.

Wat biedt Cevora aan?

Outplacement 60 uur in 12 maanden: 60 uren begeleiding verspreid over 12 maanden

Tijdens de opzeggingstermijn

De werkgever en de werknemer kunnen, in onderling overleg, beslissen om de outplacementbegeleiding al aan te vatten tijdens de te presteren opzeggingstermijn. De uren van de begeleiding worden dan afgetrokken van de afwezigheidsdagen om een nieuwe betrekking te zoeken (bepaald door art. 41 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

Hoeveel kost dat?

Deze dienst is volledig kosteloos.

Extra mogelijkheid vrijwillig en verkort programma

Werknemers kunnen zich vrijwillig inschrijven voor een verkort outplacementprogramma.

Wie komt in aanmerking?

Alle werknemers die werken in een bedrijf van PC 200 die:

 • minimum 35 jaar of maximum 44 jaar oud zijn
 • niet onder de Algemene en Bijzondere regeling vallen
 • een contract van onbepaalde duur hebben
 • niet ontslagen zijn om dringende redenen

Deze voorwaarden moeten allemaal vervuld zijn.

Formaliteiten

De werknemer vraagt de begeleiding rechtstreeks aan via het inschrijvingsformulier van Cevora (online of pdf). En dat binnen het jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Wat biedt Cevora aan?

Outplacement 40 uur in 6 maanden: 40 uren begeleiding verspreid over 6 maanden

Hoeveel kost dat?

Deze dienst is volledig kosteloos.

Collectief ontslag

Het KB van 22 april 2009 breidt de verplichting van outplacement bij collectief ontslag uit naar alle werknemers ongeacht de leeftijd en dit voor iedereen die ingeschreven is in de tewerkstellingscel.

Ook het aantal begeleidingsuren is wettelijk bepaald en afhankelijk van de leeftijd :

 • -45 jaar : 30 uren gedurende 3 maanden
 • +45 jaar : 60 uren gedurende 6 maanden

Er wordt bedrijf per bedrijf bekeken hoe het outplacement zal georganiseerd worden binnen de wettelijke verplichtingen.

Driemaandengarantie

De werknemerverwittigt Cevora zodra hij of zij een nieuwe betrekking gevonden heeft. Op dat moment stopt de begeleiding. Wanneer de werknemer deze betrekking verliest binnen 3 maanden na de indiensttreding, kan hij of zij het outplacement hervatten mits een schriftelijk verzoek aan Cevora en dit binnen een termijn van 1 maand na het verlies van de nieuwe job. De begeleiding neemt in ieder geval een einde bij het verstrijken van de oorspronkelijke periode bepaald door het gevolgde programma.

Heb je nog een vraag?