De portfoliovoorwaarden van Cevora

versie 1.0 - juni 2024

Les conditions portfolio de Cefora

version 1.0 - juin 2024

Artikel 1. Definities

APCB: Aanvullend Paritair Comité Bedienden
AUTEUR: CEVORA
BC opleiding: Between Company-opleiding
CEVORA: CEVORA vzw met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan 70.
CEVORA PORTFOLIO: producten en aanverwante diensten die door CEVORA ter beschikking worden gesteld via de website www.cevora.be
CURSUSMATERIAAL: omvat alle educatieve content en materialen die worden gebruikt of beschikbaar gesteld in het kader van een opleiding, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, digitale content, video's, audio opnames, illustraties, en alle andere vormen van materiaal die bijdragen aan het leerproces, ongeacht of deze materialen in fysieke, digitale, of enige andere vorm worden aangeboden
DEELNEMER: 
de natuurlijke persoon die deelneemt aan een opleiding
IC opleiding: In Company-opleiding
OA opleiding: Open Aanbod-opleiding
PC: Paritair comité
RECHTHEBBENDE: de werkgever, het bedrijf of de organisatie die de natuurlijke persoon tewerkstelt 
VOORWAARDEN: huidige CEVORA PORTFOLIO voorwaarden

Artikel 2. Toepassingsgebied

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de producten en diensten die deel uitmaken van de CEVORA PORTFOLIO.

2.2 Deze Voorwaarden zijn van kracht tussen enerzijds de Rechthebbende, de Deelnemer(s) en anderzijds CEVORA en vormen de juridische basis voor het gebruik van producten en diensten uit de CEVORA PORTFOLIO.  

2.3 Door het gebruik van een dienst of product uit de CEVORA PORTFOLIO bevestig je dat je deze Voorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard hebt.

Artikel 3. Algemene voorwaarden voor het gebruik van diensten of producten

3.1 Om een product of dienst uit de CEVORA PORTFOLIO te gebruiken dien je als natuurlijke persoon of rechtspersoon te voldoen aan Ă©Ă©n van de volgende voorwaarden op het moment van je aanvraag:

 • je bent werkzoekende op zoek naar een voltijdse job en bereid om een nieuw beroep aan te leren,
 • je bent tewerkgesteld als werknemer onder het statuut van bediende bij een bedrijf behorende tot het PC 200,
 • je bent bedrijfsleider of geaccrediteerd HR manager van een bedrijf behorende tot het PC 200 ,
 • je bent ex-werknemer met het statuut van bediende van PC 200:
  • met outplacement: je hebt recht om Cevora opleidingen te volgen gedurende 1 (Ă©Ă©n) jaar vanaf startdatum van het outplacementtraject
  • zonder outplacement: je hebt recht om Cevora opleidingen te volgen gedurende 1 (Ă©Ă©n) jaar vanaf de laatste gepresteerde dag,
 • je bent tewerkgesteld bij een bedrijf behorende tot een ander PC of een sector met wie CEVORA een sectorakkoord heeft afgesloten,
 • je bent een rechtspersoon die werknemers met het bediendenstatuut tewerkstelt binnen het PC 200.

3.2 Je bent zelf verantwoordelijk om elke wijziging in je situatie aan CEVORA mee te delen op het volgend emailadres : [email protected].

3.3 Het is pas na de ontvangst van een bevestigingsmail dat je kan deelnemen aan een opleiding.

3.4 Je inschrijving op een opleiding zal pas effectief worden van zodra er voldoende plaatsen beschikbaar zijn en als het minimumaantal deelnemers is bereikt.

3.5. De betaling van premies is onderworpen aan de naleving van de specifieke toekenningsvoorwaarden zoals vermeld op de betreffende pagina van de Cevora website.

3.6 De aanvraag voor een bedrijfspremie moet worden ingediend door de bedrijfsleider of een geaccrediteerde HR-manager.

Artikel 4: Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van specifieke producten en diensten

4.1 Voor het gebruik van de hiernavolgende producten en diensten, met name specifieke opleidingen en aanvragen tot premies,  gelden bijzondere voorwaarden zoals hieronder omschreven.

4.2 De IC of BC opleidingen zijn enkel toegankelijk voor bedrijven die behoren tot het PC 200 en op voorwaarde dat er minimum 6 (zes) deelnemers zich inschrijven.

4.3 De IC of BC opleidingen vinden plaats hetzij in de lokalen van het (de) aanvragende bedrijf (bedrijven) hetzij online via het door Cevora voorgestelde online platform.  

4.4 Deelname aan een outplacement programma is onderworpen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de geldende regelgeving. Deelnemers aan een outplacement programma hebben toegang tot de Opleidingen van het Open Aanbod.

4.5 Werknemers die ontslagen zijn op grond van dringende reden komen niet in aanmerking voor een outplacement regeling.

4.6 Cevora behoudt zich het recht voor om voorwaarden vast te stellen, evenals een minimum- en maximumaantal deelnemers voor elke georganiseerde opleiding. Deze specifieke voorwaarden worden vermeld in de opleidingsfiche.

4.7 De premies kunnen enkel worden aangevraagd mits is voldaan aan de hierna vermelde voorwaarden:

 • voor werknemers (van een bedrijf behorende tot het PC 200) die zelf de inschrijvingskosten voor hun opleiding  of een licentie voor het gebruik van het online platform betalen: de aanvraag is enkel mogelijk voor een opleiding buiten de werkuren of voor de aankoop van een licentie voor een online leerplatform,
 • voor ex-werknemers (van een bedrijf behorende tot het PC 200) die zelf de inschrijvingskosten voor hun opleiding of een licentie voor het gebruik van het online platform betalen en minstens 5 jaar anciĂ«nniteit hebben: de aanvraag is enkel mogelijk voor een opleiding binnen de laatste 6 maanden na het ontslag en de aanvraag dient te worden ingediend uiterlijk binnen de 3 maanden na de laatste dag van de opleiding waarvoor de premie wordt gevraagd,
 • voor werkgevers die PC 200 bedienden tewerkstellen: de aanvraag is enkel mogelijk voor een opleiding die minder dan 3 maanden is afgelopen op de datum van de aanvraag waarvoor een factuur werd verstuurd of de lesgever in het bedrijf van de aanvrager werkzaam is
 • voor personen die een opleiding volgen in het kader van een outplacement: de aanvraag is enkel mogelijk via de opleidingsadviseur,
 • de aanvraag betreft geen individuele e-learningsmodules die uitgesloten zijn van terugbetaling.

Artikel 5. Annulatievoorwaarden

5.1 De financiering van de CEVORA PORTFOLIO gebeurt door CEVORA als deel van haar opdracht.

5.2. Annulatiekosten kunnen worden aangerekend door CEVORA aan de Rechthebbende.

5.3 Voor de OA opleidingen zijn de volgende annulatiekosten van toepassing: ingeval van afwezigheid zonder een voorafgaandelijke verwittiging via het myCevora account tot voor de dag van de opleiding zijn de hiernavolgende annulatiekosten van toepassing: € 175 (honderdvijfenzeventig euro) (uitgezonderd BTW) per Deelnemer per dag voor een klassikale opleiding en € 150 (honderdvijftig euro) (uitgezonderd BTW) per Deelnemer per  sessie voor een online opleiding.

5.4 Voor de IC en BC opleidingen zijn de annulatiekosten van toepassing van zodra de opleiding werd ingepland:  ingeval van annulatie van een IC of BC opleiding zijn de hiernavolgende annulatiekosten van toepassing: € 500 (vijfhonderd euro) (uitgezonderd BTW) per  opleiding ingeval van annulatie van de IC of BC opleiding en € 250  (tweehonderdvijftig euro) (uitgezonderd BTW) per ontbrekende Deelnemer indien de IC of BC opleiding doorgaat maar geen minimumaantal van 6 PC 200 bedienden aanwezig was.

5.5 De factuur met betrekking tot de betaling van de annulatiekosten dient binnen de 30 (dertig) kalenderdagen betaald te worden.

5.6 Bij gebreke aan betaling van de factuur binnen de termijn van 30 (dertig) kalenderdagen behoudt CEVORA zich het recht voor om hetzij de toegang tot de CEVORA PORTFOLIO tijdelijk te weigeren tot de betaling van de achterstallige factuur hetzij het verschuldigde bedrag af te houden van de betaling van een eventuele premie aan de Rechthebbende.

5.7 Bij gebreke aan betaling van de factuur binnen de termijn van 30 (dertig) kalenderdagen behoudt CEVORA zich het recht voor om rappelkosten te vorderen gelijk aan 15% (vijftien percent) van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50 (vijftig euro) vermeerderd met eventuele nalatigheidsinteresten aan de wettelijke rentevoet.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

6.1 Het Cursusmateriaal is exclusief eigendom van CEVORA tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.

6.2 Het Cursusmateriaal is strikt persoonlijk en mag uitsluitend gebruikt worden voor de doeleinden van de cursus.

6.3 Het is strikt verboden om het Cursusmateriaal te verspreiden, te wijzigen, te kopiëren of op één of andere manier te reproduceren zonder schriftelijke toestemming van CEVORA.

Artikel 7. Beëindiging en opschorting

7.1 CEVORA behoudt zich het recht voor om naar keuze de toegang tot de producten of diensten uit de CEVORA PORTFOLIO voor een Rechthebbende of Deelnemer in elk van de volgende gevallen bij éénvoudige schriftelijke kennisgeving tijdelijk te schorsen of definitief te beëindigen:

 • niet-betaling van de factuur met betrekking tot de annulatiekosten binnen de 30 (dertig) kalenderdagen, zonder een gegrond bezwaar te hebben ingediend,
 • vaststelling van een schending of inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Cursusmateriaal,
 • plegen van handelingen inzake fraude of misbruiken met als bedoeling om op een onrechtmatige manier toegang te krijgen tot de producten of diensten van de CEVORA PORTFOLIO,
 • niet langer meer voldoen aan de voorwaarden om toegang te krijgen tot de producten of diensten van de CEVORA PORTFOLIO,
 • zich gedragen en communiceren op een onrespectvolle manier ten aanzien van de docent of lesgever en/of andere Deelnemers tijdens het deelnemen aan een cursus of opleiding.  

7.2 CEVORA zal de genomen maatregel per email meedelen aan de Rechthebbende of Deelnemer. Ingeval van betwisting kan de Rechthebbende of Deelnemer contact opnemen met de ombudsdienst van Cevora via [email protected].

 Artikel 8. Aansprakelijkheid

CEVORA is niet aansprakelijk voor een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout begaan door CEVORA of Ă©Ă©n van zijn aangestelden (onder ‘’aangestelden’’ worden onder andere verstaan lesgevers, docenten of animatoren en alle personen die optreden in naam en voor rekening van CEVORA).

 Artikel 9. Wijziging aan voorwaarden

9.1 Elke wijziging aan huidige Voorwaarden zal van kracht zijn indien je er effectief kennis van hebt genomen en indien je binnen een termijn van 15 (vijftien) kalenderdagen na de kennisname van de wijzigingen CEVORA niet schriftelijk hebt geĂŻnformeerd van je weigering tot instemming met de aangebrachte wijzigingen.

9.2 Door de afname van een product of dienst uit de CEVORA PORTFOLIO na het intreden van de wijzigingen zal je verondersteld worden kennis te hebben genomen van de wijzigingen en hiermee in te stemmen.

 Artikel 10. Toepasselijk recht en rechtbank

10.1 Op deze Voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

10.2 Ingeval van geschil of betwisting in verband met huidige Voorwaarden zullen uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

Article 1. DĂ©finitions

AUT​E​UR: CEFORA

CEFORA: CEFORA asbl dont le siĂšge social est Ă  1030 Bruxelles, Avenue Auguste Reyers 70 

CONDITIONS: conditions générales du Portfolio CEFORA

CP: Commission Paritaire

CPAE: Commission Paritaire Auxiliaire pour Employés

FORMATION BC : Formation Between Company

FORMATION IC : Formation InCompany

FORMATION OO : Formation Offre Ouverte

MATERIEL DIDACTIQUE : comprend tous les contenus et matĂ©riels pĂ©dagogiques utilisĂ©s ou mis Ă  disposition dans le cadre d’une formation, y compris, mais sans s’y limiter, les textes, les contenus numĂ©riques, les vidĂ©os, les enregistrements audio, les illustrations et toutes les autres formes de matĂ©riels qui contribuent au processus d’apprentissage, que ces matĂ©riels soient fournis sous forme physique, numĂ©rique ou autre.

PARTICIPANT : la personne physique participant Ă  une formation

PORTFOLIO CEFORA: produits et services mis Ă  disposition par CEFORA via son site internet www.cefora.be


Article 2. Champ d’application

2.1 Ces Conditions s’appliquent aux produits et services inclus dans le PORTFOLIO CEFORA.

2.2 Ces Conditions sont en vigueur entre le Titulaire de droits, le(s) Participant(s) d’une part, et CEFORA d’autre part, et constituent la base juridique de l’utilisation de produits et de services du PORTFOLIO CEFORA.

2.3 En utilisant un produit ou un service du PORTFOLIO CEFORA, vous confirmez que vous avez lu, compris et accepté ces Conditions.


Article 3. Conditions gĂ©nĂ©rales d’utilisation de produits ou de services

3.1 Pour utiliser un produit ou un service du PORTFOLIO CEFORA, vous devez, en tant que personne physique ou morale, satisfaire à l’une des conditions suivantes au moment de votre demande :

 • vous ĂȘtes un demandeur d’emploi Ă  la recherche d’un emploi Ă  temps plein et dĂ©sireux d’apprendre un nouveau mĂ©tier,
 • vous ĂȘtes salariĂ© avec le statut d’employĂ© dans une entreprise appartenant Ă  la CP 200,
 • vous ĂȘtes dirigeant ou responsable RH agrĂ©Ă© d’une entreprise appartenant Ă  la CP 200.
 • vous ĂȘtes ex-salariĂ© avec le statut d’employĂ© de la CP 200 :
  • avec outplacement : vous avez le droit de suivre des formations CEFORA pendant 1 (un) an Ă  compter de la date de dĂ©but du programme d’outplacement
  • sans outplacement : vous avez le droit de suivre des formations CEFORA pendant 1 (un) an Ă  compter du dernier jour effectuĂ©
 • vous travaillez dans une entreprise appartenant Ă  une autre CP ou un secteur avec lequel CEFORA a conclu un accord sectoriel   
 • vous ĂȘtes une personne morale qui emploie des salariĂ©s au sein de la CP 200.

3.2 Vous ĂȘtes responsable de signaler toute modification de votre situation Ă  CEFORA Ă  l’adresse email : [email protected]

3.3 Ce n’est qu’aprùs avoir reçu un email de confirmation que vous pourrez participer à une formation.

3.4 Votre inscription Ă  une formation sera effective si le nombre de places disponibles est suffisant et que le nombre minimum de participants est atteint.

3.5 La liquidation des primes est soumise au respect des conditions spĂ©cifiques d’octroi reprise sur la page ad hoc du site web de CEFORA. 

3.6 La demande d’une prime d’entreprise doit ĂȘtre introduite par le dirigeant ou responsable RH agrĂ©Ă© de l’entreprise.


Article 4. Conditions particuliĂšres pour l’utilisation de produits et services spĂ©cifiques

4.1 Des conditions particuliĂšres telles que dĂ©crites ci-dessous s’appliquent Ă  l’utilisation des produits et des services suivants, notamment les formations spĂ©cifiques et les demandes de primes.

4.2 Les formations IC ou BC sont accessibles uniquement aux entreprises appartenant à la CP 200 et sont organisées avec un minimum de 6 (six) participants.

4.3 Les formations IC ou BC se dĂ©roulent soit dans les locaux de(s) l’entreprise(s) demandeuse(s), soit en ligne via la plateforme en ligne proposĂ©e par CEFORA.

4.4 La participation Ă  un programme d’outplacement est soumise aux conditions prĂ©vues par les rĂ©glementations en vigueur. Les participants Ă  un programme d’outplacement ont accĂšs aux Formations de l’Offre Ouverte.

4.5 Les salariĂ©s licenciĂ©s pour motif grave ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier d’un programme d’outplacement.

4.6 CEFORA se rĂ©serve le droit de fixer des prĂ©requis, ainsi qu’un nombre de participants minimum ou maximum pour chaque formation organisĂ©e. Ces conditions spĂ©cifiques sont mentionnĂ©es dans la fiche de formation.

4.7 Les primes ne peuvent ĂȘtre demandĂ©es que si les conditions suivantes sont remplies :

 • pour les salariĂ©s (d’une entreprise appartenant Ă  la CP 200) qui paient eux-mĂȘmes les frais d’inscription Ă  leur formation ou une licence d’utilisation de la plateforme en ligne : la demande n’est  possible que pour une formation en dehors des heures de travail ou pour l’achat d’une licence d’utilisation d’une plateforme d’apprentissage en ligne
 • pour les ex-salariĂ©s (d’une entreprise appartenant Ă  la CP 200) qui paient eux-mĂȘmes les frais d’inscription Ă  leur formation ou une licence d’utilisation de la plateforme en ligne et qui ont au moins 5 (cinq) ans d’anciennetĂ© : la demande n’est possible que pour les formations suivies dans les 6 (six) derniers mois aprĂšs le licenciement, la demande doit ĂȘtre introduite au plus tard dans les 3 (trois) mois suivant le dernier jour de la formation pour laquelle la prime est demandĂ©e
 • pour les employeurs qui emploient des salariĂ©s CP 200 : la demande n’est possible que pour les formations terminĂ©es depuis moins de 3 mois Ă  la date de la demande et pour lesquelles soit une facture a Ă©tĂ© envoyĂ©e ou le formateur est employĂ© dans l’entreprise du demandeur
 • pour les personnes en formation dans le cadre d’un outplacement : la demande est uniquement possible via le conseiller en formation
 • la demande ne concerne pas les modules individuels d’e-learning qui sont exclus du remboursement. 


Article 5. Conditions d’annulation

5.1 Le PORTFOLIO CEFORA est financé par CEFORA dans le cadre de sa mission.

5.2 Des frais d’annulation peuvent ĂȘtre facturĂ©s par CEFORA au Titulaire de droits.

5.3 Les frais d’annulation suivants s’appliquent aux formations OO : en cas d’absence sans notification prĂ©alable via le compte myCefora jusqu’au jour de la formation, les frais d’annulation suivants s’appliquent : 175 € (cent septante-cinq euros) hors TVA par Participant et par jour pour une formation en prĂ©sentiel et 150 € (cent cinquante euros) hors TVA par Participant et par session pour une formation en ligne.

5.4 Pour les formations IC ou BC, les frais d’annulation s’appliquent dĂšs que la formation a Ă©tĂ© programmĂ©e : en cas d’annulation d’une formation IC ou BC, les frais d’annulation suivants s’appliquent : 500 € (cinq cents euros) hors TVA par formation en cas de l’annulation de la formation IC ou BC et 250 € (deux cent cinquante euros) hors TVA par Participant manquant si la formation IC ou BC se poursuit mais que le nombre minimum de 6 salariĂ©s CP 200 n’était pas prĂ©sent.

5.5 La facture relative au paiement des frais d’annulation est due dans un dĂ©lai de 30 (trente) jours calendaires.

5.6 Si la facture n’est pas rĂ©glĂ©e dans le dĂ©lai de 30 (trente) jours calendaires, CEFORA se rĂ©serve le droit soit de refuser temporairement l’accĂšs au PORTFOLIO CEFORA jusqu’au paiement de la facture en souffrance, soit de dĂ©duire le montant dĂ» du paiement de toute prime au Titulaire de droits.

5.7 Si la facture n’est pas payĂ©e dans le dĂ©lai de 30 (trente) jours calendaires, CEFORA se rĂ©serve le droit de rĂ©clamer des frais de rappel Ă©gaux Ă  15% (quinze pour cent) du montant dĂ» avec un minimum de 50 € (cinquante euros) plus les Ă©ventuels intĂ©rĂȘts de retard au taux d’intĂ©rĂȘt lĂ©gal.


Article 6. Propriété intellectuelle

6.1 Le Matériel didactique est la propriété exclusive de CEFORA, sauf convention contraire expresse.

6.2 Le MatĂ©riel didactique est strictement personnel et ne peut ĂȘtre utilisĂ© qu’aux fins du cours.

6.3 Il est strictement interdit de distribuer, modifier, copier ou reproduire de quelque maniĂšre que ce soit le MatĂ©riel didactique sans l’accord Ă©crit de CEFORA.


Article 7. RĂ©siliation et suspension

7.1 CEFORA se rĂ©serve le droit, Ă  sa discrĂ©tion, de suspendre temporairement ou de rĂ©silier dĂ©finitivement l’accĂšs d’un Titulaire de droits ou d’un Participant aux produits ou services du PORTFOLIO CEFORA dans l’un des cas suivants, par simple notification Ă©crite :

 • le non-paiement de la facture relative aux frais d’annulation dans un dĂ©lai de 30 (trente) jours calendaires, sans avoir introduit une objection motivĂ©e,
 • la dĂ©termination d’une violation ou d’une infraction aux droits de propriĂ©tĂ© intellectuelle relatifs au MatĂ©riel didactique,
 • commettre des actes frauduleux ou abusifs dans l’intention d’accĂ©der illĂ©galement aux produits ou services du PORTFOLIO CEFORA, 
 • ne plus remplir les conditions d’accĂšs aux produits ou services du PORTFOLIO CEFORA,
 • se comporter et communiquer d’une maniĂšre irrespectueuse Ă  l’égard du formateur et/ou des autres Participants lors de la participation Ă  un cours ou une formation.

7.2 CEFORA communiquera la mesure prise au Titulaire de droits ou au Participant par email. Le Titulaire de droits ou le Participant peut contacter le service de mĂ©diation de CEFORA Ă  l’adresse email : [email protected] en cas de litige.


Article 8. ResponsabilitĂ© 

CEFORA n’est pas responsable des manquements, nĂ©gligences, erreurs ou fautes graves commis par CEFORA ou l’une de ses personnes dĂ©signĂ©es (par ‘personnes dĂ©signĂ©es’, on entend notamment les formateurs, les professeurs ou les animateurs et toutes les personnes agissant au nom et pour le compte de CEFORA).


Article 9. Modification des conditions

9.1 Toute modification des prĂ©sentes Conditions sera effective si vous en avez pris connaissance et si vous n’avez pas informĂ© CEFORA par Ă©crit de votre refus de consentir aux modifications apportĂ©es dans un dĂ©lai de 15 (quinze) jours calendaires aprĂšs en avoir pris connaissance.

9.2 En achetant un produit ou un service du PORTFOLIO CEFORA aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur des modifications, vous serez rĂ©putĂ© avoir pris connaissance des modifications et les avoir acceptĂ©es.


Article 10. Droit applicable et juridiction

10.1 Les présentes Conditions sont exclusivement régies par le droit belge.

10.2 En cas de litige ou de contestation concernant les présentes Conditions, les tribunaux de Bruxelles seront seuls compétents.


Werk je als bediende en val je onder het Aanvullend Paritair ComitĂ© voor Bedienden (‘APCB’ of PC 200)? Dan heb je recht op onze opleidingen voor werknemers.

Val je onder een ander paritair comité? Dan mag je soms toch nog deelnemen aan onze opleidingen. Om te weten of dat voor jou het geval is, neem je het best contact met ons op.

Ben je bedrijfsleider? En vallen je medewerkers onder het PC 200? Dan mag je onze opleidingen volgen.

Ben je ex-bediende van het paritair comité 200?

 • Volg je outplacement?
  Dan mag je gedurende 1 jaar vanaf de start van je outplacementalle opleidingen uit het werknemersaanbod volgen. Om je in te schrijven voor een opleiding, neem je contact op met je opleidingsadviseur die je wordt toegewezen bij de start van je outplacement.
 • Volg je geen outplacement?
  Dan mag je gedurende 1 jaar vanaf je laatste gepresteerde dag alle opleidingen uit het werknemersaanbod volgen.

Volgde je een Cevora-opleiding voor werkzoekenden? Dan heb je na afloop 6 maanden de tijd om werknemersopleidingen te volgen. De inschrijving verloopt via je trajectbegeleider.

Acht. Enkel als acht deelnemers zich inschrijven, vindt de opleiding plaats.

Ja, dat kan. Heel soms staan we dat niet toe, als we de groep klein willen houden. Maar dat laten we je dan weten.

Wil je een inschrijving voor een opleiding wijzigen of annuleren? Laat dit tijdig weten, anders riskeert je bedrijf annulatiekosten.

Hoe?

 • Tot de dag vóór de groepssessie: via myCevora. Je krijgt een bevestiging per e-mail.
 • De ochtend van de groepssessie: bel naar 02 889 42 00. We zijn bereikbaar vanaf 8u 's ochtends.

Hoeveel bedragen de annulatiekosten?

 • € 175 per persoon voor een klassikale opleiding,
 • € 150 per persoon voor een online-opleiding.

Gaat het om een meerdaagse opleiding? Dan rekenen we deze kost aan per lesdag dat iemand afwezig is zonder te verwittigen.

Waarom rekenen we deze annulatiekosten aan?

Omdat:

 • elke inschrijving geld kost (cursus, catering, enz.), ook al hoef jij niet te betalen om deel te nemen,
 • de docent zich voorbereidt op een bepaald aantal mensen,
 • er mogelijk iemand op de wachtlijst staat, die de kans niet krijgt om deel te nemen.

Kan ik achteraf een doktersattest opsturen, om deze kosten te vermijden?

Neen, ook als je ziek bent moet je dit tijdig laten weten. (Veel beterschap gewenst!)

Zoveel je maar wilt! Er is geen maximumaantal. Maak daar gerust gebruik van. Zorg er wel voor dat je werkgever op de hoogte is.

Alle gegevens van je eigen profiel kun je zelf aanpassen, behalve je login-gegevens. Contacteer ons en wij helpen je graag verder.

Nadat je het volledige opleidingstraject hebt doorlopen in Karibu, ons online leerplatform, krijg je automatisch een certificaat.

Heb je een opleiding gevolgd voor 1 september 2022 en wens je hiervoor een certificaat? Stuur een mailtje naar [email protected]. Gewoonlijk krijg je binnen de week een antwoord.

Let wel: dit certificaat is een bewijs van aanwezigheid. Het is verder geen officieel document.

Klassikale en online-opleidingen

Een klassikale opleiding volg je samen met medecursisten op locatie. Je traject bestaat uit drie stappen, die elkaar aanvullen.

 • Stap 1: online
  Je opleiding start op Karibu, je online-leerplatform. Dit eerste leermoment doorloop je op je eigen tempo, waar en wanneer je wilt.
  Let op: deze stap afwerken is een vereiste om verder te gaan.
 • Stap 2: klassikaal
  Tijdens deze stap ben je een hele dag ‘live’ aanwezig op de opleidingslocatie, samen met je medecursisten. Je leert van en met elkaar, op basis van de inzichten uit stap 1. Gewoonlijk is de groep samengesteld uit zes tot twaalf cursisten.
 • Stap 3: online
  Dit leermoment vindt opnieuw plaats op Karibu. Ook deze stap doorloop je op je eigen tempo, waar en wanneer je wilt.

Een online-klas is een opleiding in groep die je volgt vanaf je computer, met een individuele inleiding en slotstuk voor- en nadien.

 1. Inleiding (maximaal 2 uur)
  Dit eerste deel gebeurt online en doe je op je eigen tempo. Het is een essentiële stap, die het thema van de opleiding inleidt en je nieuwsgierigheid aanwakkert. Het bestaat bijvoorbeeld uit intro-oefeningen, quizvragen, video's of reflectievragen.
 2. Online-klas (3 uur)
  Tijdens de klas is iedereen op hetzelfde moment online. Iedereen kan elkaar zien en horen. Dat maakt gesprekken, interactie en samenwerking mogelijk, waardoor je ook leert van andere deelnemers. Gewoonlijk is de groep samengesteld uit zes tot twaalf deelnemers.
 3. Slotstuk (maximaal 2 uur)
  Dit laatste deel gebeurt ook online maar doe je opnieuw op een tijdstip dat je zelf kiest. Het doel? De impact van je opleiding verhogen, zodat jij Ă©cht groeit. Bijvoorbeeld de opmaak van een actieplan, quizvragen, extra leesmateriaal of wekelijkse tips in je mailbox.

Je online-klas vindt plaats in Zoom.

Ik volg een klassikale opleiding. Is er catering voorzien?

Ja! Voor klassikale opleidingen is er altijd catering voorzien.

Incompany-opleidingen

Een incompany-opleiding is een Cevora-opleiding die we speciaal voor jouw bedrijf organiseren, voor minstens zes deelnemers (vier deelnemers voor taalopleidingen). Gaat het om een klassikale opleiding? Dan vindt deze plaats bij jou op kantoor.

Wil je als werkgever zo’n incompany-opleiding organiseren? Dat kan, als je voldoet aan enkele voorwaarden. We werken momenteel aan een update. Heb je een vraag? Contacteer ons via [email protected].

FAQ

Vind het antwoord op veelgestelde vragen.

Bekijk onze FAQ

Heb je nog een vraag?

Contacteer ons