Het privacybeleid van Cevora

Hieronder vind je ons privacybeleid. Ontdek welke gegevens wij gebruiken, waarom we dat doen en wat jouw rechten zijn als werknemer of werkzoekende.

Kort samengevat

Geen tijd om ons privacybeleid helemaal door te nemen? Hier vind je een korte samenvatting.

Welke gegevens verwerken jullie?

Denk aan gegevens zoals:

 • je naam en voornaam
 • je e-mailadres
 • je rijksregisternummer
 • je hoogst behaalde diploma
 • je loonfiche

Om welke gegevens het precies gaat, hangt af van de manier waarop jij je gegevens aan ons verstrekt. (Bijvoorbeeld wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief.)

Waarom verwerken jullie mijn gegevens?

Om jou:

 • beter te helpen
 • tips te geven
 • nuttige informatie te verstrekken over onze diensten en nieuwe ontwikkelingen in de opleidingswereld

Delen jullie mijn gegevens? En met wie?

We delen je gegevens met verwerkers die typisch zijn voor de sector. En ook met onze eigen werknemers, die we contractuele verplichtingen opleggen om de veiligheid van je gegevens te garanderen.

Welke rechten heb ik als werknemer of werkzoekende?

Je hebt het recht om:

 • je gegevens op te vragen
 • je gegevens te verwijderen
 • onjuiste gegevens aan te passen
 • de verwerking van je gegevens te beperken (in sommige gevallen)
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens

Wat als ik een klacht heb?

Dan dien je die in bij de Privacycommissie.

Onderstaande privacybeleid is bedoeld voor alle websitebezoekers. Dus zowel werknemers en werkzoekenden als werkgevers.

Maak je als bedrijf gebruik van onze dienstverlening? En vraag je je af welke gevolgen dat heeft voor je bedrijfsgegevens? Lees dan ons GDPR-charter.

Cevora tracht altijd te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en (ii) de EU-verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Artikel 1 – Definities

 • ‘Wij’, ‘we’, ‘onze’, ‘ons’ heeft betrekking op Cevora, Auguste Reyerslaan 70 (5e verdieping), 1030 Brussel.
 • ‘Jij’, ‘je’, ‘jouw’, ‘jou’ heeft betrekking op een bezoeker van de website.
 • ‘Persoonsgegevens’ heeft betrekking op alle informatie die jou als persoon kan identificeren (direct of indirect).
 • ‘Website’ heeft betrekking op www.cevora.be. Bovendien zijn alle webpagina’s, platformen, interactieve functies, applicaties, widgets, blogs, sociale netwerken of andere documenten die een link posten naar dit privacybeleid, eraan onderworpen.

Artikel 2 – Welke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelen wij over jou?

 • Informatie die je aan ons geeft: wij verzamelen, bewaren en verwerken alle informatie die je invult of op een andere manier aan ons verstrekt. Dat doe je bijvoorbeeld wanneer:

  • je je inschrijft voor onze nieuwsbrief. Dan verzamelen we je naam, voornaam en e-mailadres om onze nieuwsbrief persoonlijker te maken.
  • je het contactformulier op de website invult. Zo verzamelen we je naam en e-mailadres om een antwoord te kunnen geven op je vragen en/of opmerkingen.
  • je je inschrijft op het MyCevora-platform. In dat geval verzamelen we je naam, voornaam, e-mailadres, geslacht, functie, telefoonnummer, gsm-nummer, opleidingsniveau, geboortedatum en rijksregisternummer. Zo geven we jou eenvoudig een overzicht van de opleidingen die je volgt en hebt gepland.
  • je als werknemer een premie aanvraagt voor een aanvullende opleidingsdag. In dat geval verzamelen we je naam, voornaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, rijksregisternummer, hoogst behaalde diploma, rekeningnummer, adresgegevens, professionele gegevens, opleidingsgegevens, aanwezigheidsattest, betaalbewijs, loonfiche en/of C4-document. Dat doen we om zeker te zijn dat je de opleiding daadwerkelijk hebt gevolgd, en om de betaling correct uit te voeren.
  • je je als werknemer of als werkzoekende inschrijft voor outplacement. In dat geval verzamelen we jouw naam, voornaam, geslacht, e-mailadres, rijksregisternummer, telefoonnummer, adresgegevens, taal, tewerkstellingsgegevens, opleidingsgegevens, ontslagbrief, contract of C4-document. Zo zijn we zeker dat de kandidaat aan de voorwaarden voldoet voor outplacement.
  • je je als werknemer inschrijft voor een opleiding of als je hr-verantwoordelijke dat voor je doet. In dat geval verzamelen we je naam, voornaam, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, functie, telefoonnummer, status tewerkstelling, paritair comité, opleidingsniveau, rijksregisternummer en/of bedrijfsgegevens. Dat doen we om zeker te zijn dat je voldoet aan de opleidingsvoorwaarden.
  • je je als werkzoekende wilt inschrijven voor een opleiding. In dat geval verzamelen we je naam, voornaam, geslacht, e-mailadres, rijksregisternummer, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, nationaliteit, werkzoekendenstatus, opleidingsniveau, werkervaring, talenkennis, ICT-kennis en/of motivatie. Dat doen we om zeker te zijn dat je voldoet aan de opleidingsvoorwaarden en dat de opleiding past bij je achtergrond.
 • Automatische informatie: telkens als je onze website bezoekt of onze nieuwsbrief ontvangt, verzamelen we informatie via cookies en andere technieken.

Artikel 3 – Doel van de verwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens:

 • om de kwaliteit van onze diensten en informatie te verbeteren
 • om jou te informeren over tips, nieuwe ontwikkelingen in de opleidingswereld en onze diensten
 • voor statistische doeleinden

Artikel 4 – Hoelang bewaren wij je persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doelen waarvoor we ze verzamelden. Of zolang een contract of geldende wet dat vereist.

We bewaren je persoonsgegevens tot je je uitschrijft, wanneer:

 • je je abonneert op onze e-mailnieuwsbrief
 • je lid bent van MyCevora

We bewaren je persoonsgegevens acht jaar, wanneer:

 • je het contactformulier op de website invult
 • je als werknemer een premie aanvraagt voor een aanvullende opleidingsdag
 • je je als werknemer of werkzoekende inschrijft voor outplacement
 • je je als werknemer inschrijft voor een opleiding
 • je je als werkzoekende wilt inschrijven voor een opleiding

We bewaren je persoonsgegevens vijf jaar, wanneer:

 • je je inschrijft voor outplacementbegeleiding

Artikel 5 – Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens.

Verstrek je je persoonsgegevens aan ons? Dan heb je recht op:

 • informatie en toegang
  Je mag altijd je persoonsgegevens opvragen. Je mag ons ook vragen welke persoonsgegevens wij gebruiken.
 • rectificatie, gegevenswissing en beperking van de verwerking van je persoonsgegevens
  Je mag ons altijd vragen om je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Let wel op: als je je persoonsgegevens laat verwijderen of weigert om ze door te geven, zijn bepaalde diensten of producten niet leverbaar.
 • bezwaar aantekenen
  Je hebt ook een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Dat geldt niet als die verwerking noodzakelijk is om contractuele verplichtingen uit te voeren. Worden je persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing? Dan mag je daartegen altijd bezwaar maken.

Wil je je rechten uitoefenen? Contacteer ons via een e-mail naar GDPR@cevora.be of per post naar:

Cevora
Auguste Reyerslaan 70 (5e verdieping)

1030 Brussel

Artikel 6 – Welke informatie deelt de organisatie?

We delen persoonsgegevens alleen binnen onze filialen en met verwerkers typisch voor de sector. We volgen daarbij strikte regels. En delen alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. We leggen onze verwerkers op om persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 7 – Toegang door derden

Om je persoonsgegevens te verwerken, maken we ze toegankelijk voor onze werknemers. We leggen hen contractuele verplichtingen op die gelijkaardig zijn aan wat er in dit privacybeleid staat. Zo garanderen we een goede bescherming van je persoonsgegevens.

Artikel 8 - Beveiligingsmaatregelen

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te beschermen. We voorzien passende technische en organisatorische maatregelen. Zo voldoet de verwerkingsactiviteit aan de nationale en Europese wetgevingseisen, en verzekeren we de bescherming van je rechten. Voor accounts zijn een gebruikersnaam en wachtwoord vereist om in te loggen. Bewaar ze veilig en geef ze nooit door aan derden.

Heb je vragen over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens en hoe we ze beschermen? Contacteer ons via een e-mail aan GDPR@cevora.be of per post:

Cevora
Silver Building A (5e verdieping)
Auguste Reyerslaan 70
1030 Brussel

Artikel 9 – Grensoverschrijdend verwerken van persoonsgegevens

Wij garanderen dat we geen persoonsgegevens overdragen buiten Europa of de Europese Economische Ruimte (EER).

Artikel 10 – Wijzigingen aan het privacybeleid

We hebben op elk moment het recht om dit privacybeleid aan te passen en te updaten door een nieuwe versie op de website te plaatsen.

Artikel 11 – Contactgegevens

Heb je vragen over ons privacybeleid? Contacteer ons:

 • via e-mail: GDPR@cevora.be
 • per post: Cevora - Silver Building A (5e verdieping), Auguste Reyerslaan 70, 1030 Brussel
 • telefonisch: 02 889 42 00

Heb je problemen met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken? Dan kun je een klacht indienen bij de Privacycommissie.