STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN

 1.  CONDITIONS GENERALES DE VENTE
 2.  1. DEFINITIES 

  “Cevora” betekent VZW Cevora, vormingscentrum van het APCB, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan 70, met

  KBO-nummer 0445.142.601;

  “Didactisch materiaal” betekent alle hulpmiddelen die nodig zijn ter ondersteuning van het geven van opleidingen zoals maar niet beperkt tot inktpatronen, aankoop van licenties van derden (bijv. MS word office,…) 

  “Diensten” betekent alle diensten en prestaties die worden geleverd door Docenten en/of derden in het kader van overeenkomsten die door Cevora worden gesloten met betrekking tot de Opleidingen die binnen het aanbod van Cevora worden gegeven.

  “Aanverwante Diensten” betekent alle diensten, prestaties en de aankoop van goederen die voortvloeien of aanverwant zijn aan de Diensten die door Cevora worden geleverd zoals de huur van infrastructuur, catering en de aankoop van Didactisch materiaal. “Docenten” betekent de docenten die de Opleidingen geven hetzij als fysiek persoon hetzij als vertegenwoordiger van een vormingscentrum of rechtspersoon.

  “Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van alle auteursrechten (overdraagbare vermogensrechten).

  “Medecontractant” betekent elke partij met wie Cevora een overeenkomst sluit.

  “Opleidingen” betekent de opleidingen die het aanbod van Cevora uitmaken.

  “Voorwaarden” betekent de huidige algemene voorwaarden tot aankoop van goederen en diensten vanwege Cevora. 

  2. TOEPASSINGSGEBIED 

   Alle Diensten en de aanverwante diensten die hiermee gepaard gaan zijn exclusief onderworpen aan deze Voorwaarden met uitsluiting van alle andersluidende voorwaarden (inclusief maar niet beperkt tot de verkoopsvoorwaarden) van de Medecontractant, zelfs indien deze voorafgaandelijk zijn meegedeeld en gekend door Cevora.  De aanvaarding van een factuur (bijv. door betaling) of een bestelbon door Cevora doet geen afbreuk aan deze regel en heeft niet tot gevolg de aanvaarding van de algemene voorwaarden van de Medecontractant. Cevora behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden éénzijdig te wijzigen of aan te vullen mits éénvoudige schriftelijke kennisgeving. Wijzigingen gelden ten aanzien van reeds lopende overeenkomsten voor zover de wijzigingen schriftelijk ter kennis van de medecontractant werden gebracht en deze (rechts)personen geen schriftelijk bezwaar uiten tegen de wijzigingen binnen een termijn van 7 (zeven) kalenderdagen na ontvangst van de wijzigingen. Ingeval enige bepaling van deze Voorwaarden tegenstrijdig zou zijn met enige bepaling weergegeven in een andere overeenkomst ondertekend tussen Cevora en de Medecontractant, zullen de bepalingen van deze andere overeenkomst in beginsel voorrang hebben.  Voor alle zaken die niet uitdrukkelijk geregeld zijn in de andere overeenkomst gesloten tussen Cevora en haar Medecontractant zullen de bepalingen van deze Voorwaarden gelden en van toepassing zijn. 

   3. INFRASTRUCTUUR, DIDACTISCH MATERIAAL EN CATERING 

  Voor zover dit uitdrukkelijk overeengekomen is tussen Cevora en de Medecontractant zal de Medecontractant de vereiste en aangepaste infrastructuur in functie van de noden van de opleiding,  de catering en Didactisch materiaal ter beschikking stellen voor het geven van de opleidingen conform de door Cevora gegeven instructies. 

  De Medecontractant waarborgt dat er naast het lokaal waar de opleiding doorgaat eveneens een aparte zaal voor de lunch en de koffiepauzes ter beschikking zal zijn. De Medecontractant zal er op toe zien dat alle ter beschikking gestelde lokalen in onberispelijke staat van netheid en rookvrij zijn. De Medecontractant zal ervoor zorgen dat de ter beschikking gestelde lokalen minstens een half uur voor de start van de opleiding en een half uur na het einde van de opleiding beschikbaar zullen zijn. 

  De Medecontractant garandeert aan Cevora dat qua opstelling de lokalen minimaal beantwoorden aan de hiernavolgende vereisten. De opstelling zal gebeuren onder een U-vorm en er zal een tafel voor de docent beschikbaar zijn. Indien het een PClokaal betreft zal minimum 1 (één) PC voor elke deelnemer + 1 (één) voor de docent beschikbaar zijn. 

  De Medecontractant zal er voor zorgen dat qua Didactisch materiaal minimum het volgende in het opleidingslokaal aanwezig zal zijn: een overheadprojector, een projectiescherm en een flipchart met bijbehorende stiften. 

  De Medecontractrant garandeert aan Cevora dat de nodige catering zal worden voorzien voor de aanwezige personen voor een lunch tijdens de middag evenals één pauze in de voormiddag en één pauze in de namiddag.  

  4. PRIJS EN BETALING 

  Alle fakturen  zijn betaalbaar binnen de 30 (dertig) kalenderdagen na ontvangst door Cevora  van de overeenstemmende factuur en dit aan de hand van de gegevens vermeld op deze factuur. Een door Cevora ontvangen factuur is slechts betaalbaar voor zover de factuur niet afwijkt van de gemaakte afspraken en voor zover de factuur wordt gericht aan het adres vermeld in deze Voorwaarden en dit met uitdrukkelijke vermelding van de interne referenties vermeld op de bestelbon. Eveneens dient de factuur verzonden te worden in PDF-formaat naar [email protected] waarbij geldt één PDF per factuur. 

  Cevora dient eveneens voorafgaandelijk in het bezit te zijn van de getekende overeenkomst, de syllabus en de geregistreerde aanwezigheden via MyCevora en behoudt zich het recht voor om de betaling van de factuur te weigeren bij gebreke van één van deze documenten. Een laattijdige betaling door Cevora kan enkel aanleiding geven tot betaling van een intrest aan de intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties en dit daarenboven slechts vanaf de 30e (dertigste) kalenderdag na verzending van een aangetekende ingebrekestelling waaraan geen gevolg werd gegeven. Cevora zal in geen enkel geval gehouden zijn tot de betaling van enige bijkomende vergoeding van welke aard ook. 

  5. VERGUNNINGEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

  De Medecontractant dient over de nodige uitbatingsvergunningen of andere toelatingen van de bevoegde overheden te beschikken om de opleidingssessies in hun lokalen te laten plaatsvinden en de veiligheid en het welzijn van alle deelnemers aan de opleiding te garanderen. De Medecontractant dient in regel te zijn met alle voorschriften die betrekking hebben op het waarborgen van de veiligheid van de deelnemers, met inbegrip maar niet beperkt tot de brandveiligheid. Op eenvoudig verzoek van CEVORA zal de Medecontractant hiervoor de nodige attesten voorleggen. Daarnaast bevestigt de Medecontractant over de nodige verzekeringen te beschikken om zijn burgerlijke aansprakelijkheid i.v.m. deze verhuuractiviteiten te dekken en garandeert aan Cevora in orde te zijn met alle wettelijke en vereiste verzekeringen in verband met de exploitatie, de verhuur en het ter beschikking stellen van lokalen en infrastructuur. Op eenvoudig verzoek van CEVORA zal de Medecontractant de nodige attesten van de verzekeringsmaatschappij voorleggen. Bij gebreke van het voorleggen van de attesten zoals bepaald in huidig artikel of indien blijkt dat de voorgelegde attesten niet volstaan volgens Cevora zal Cevora gerechtigd zijn mits éénvoudige schriftelijke kennisgeving om de gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding of enige vorm van bezoldiging van om het even welke aard ten aanzien van de Medecontractant. 

  6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

  Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen blijven alle Intellectuele Eigendomsrechten die in het kader van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst ontstaan of ontwikkeld worden exclusieve eigendom van Cevora. 

  7. AANSPRAKELIJKHEID 

  Onverminderd de toepassing van dwingende wetsbepalingen ter zake, zal Cevora slechts aansprakelijk  zijn   ingeval van zware fout of opzet en voor zover het bewijs geleverd wordt van de geleden schade en het oorzakelijk verband tussen de zware fout of opzet en de geleden schade. Cevora zal in geen enkel geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor iedere vorm van onrechtstreekse, immateriële of gevolgschade zoals maar niet beperkt tot verlies van huur inkomsten, winstderving, verlies van omzet, schade aan reputatie,… De totale aansprakelijkheid van Cevora zal in elk geval beperkt zijn tot de bedragen betaald aan de medecontractant op grond van de overeenkomst die aanleiding heeft gegeven tot de schade. 

  8. BEËINDIGING EN OPSCHORTING 

   Cevora heeft het recht om de overeenkomst met de Medecontractant volgens huidige Voorwaarden onmiddellijk mits éénvoudige schriftelijke kennisgeving (inclusief email) in elk van de volgende gevallen zonder tot enige vorm van schadevergoeding of enige vorm van bezoldiging van welke aard ook verschuldigd te zijn te beëindigen : • in het geval dat het minimum aantal deelnemers voor een opleiding niet bereikt is, • in het geval dat Cevora de opleiding annuleert op grond van overmacht, • in het geval dat Cevora van oordeel is dat ze de kwaliteit van de opleiding niet  meer kan garanderen, • in het geval van faillissement, concordaat, onvoldoende solvabiliteit of kennelijk onvermogen van de Medecontractant en • in het geval van het niet verstrekken van de vereiste vergunningen conform artikel 5 of indien deze vergunningen niet voldoende zijn naar het oordeel van Cevora. 

  Elke partij heeft het recht om de overeenkomst met de andere partij te beëindigen in het geval dat de andere partij in gebreke blijft om haar verplichtingen na te komen na het versturen van een schriftelijke kennisgeving (inclusief email) die zonder gevolg is gebleven gedurende een termijn van 15 (vijftien) kalenderdagen. 

  Cevora heeft het recht, mits éénvoudige schriftelijke kennisgeving (inclusief email) en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, de overeenkomst beheerst door huidige Voorwaarden op te schorten ingeval haar Medecontractant één van haar verplichtingen niet nakomt. 

  9. OVERMACHT 

  Geen enkele partij is verantwoordelijk tegenover de andere partij voor verlies of schade ontstaan als gevolg van omstandigheden die niet kon worden voorzien op het moment van de ondertekening van de overeenkomst  beheerst door huidige Voorwaarden en die de uitvoering van de verplichtingen van een partij uit hoofde van deze overeenkomst en de onderliggende prestaties onmogelijk maken inclusief het geval van onvoorzienbare omstandigheid zoals hierna bepaald. 

  De verplichtingen van de door overmacht getroffen partij zullen worden opgeschort voor de duur van de overmacht op voorwaarde dat de getroffen partij alle redelijke inspanningen zal leveren om de uitvoering van de overeenkomst beheerst door huidige Voorwaarden en de onderliggende prestaties zo snel mogelijk te hervatten en de situatie van overmacht op te heffen. 

  Als de uitvoering van de overeenkomst beheerst door huidige Voorwaarden en de onderliggende prestaties gedurende meer dan 14 (veertien) kalenderdagen wordt opgeschort als gevolg van een overmachtssituatie, kan de partij die niet door de overmacht wordt getroffen, naar eigen keuze deze overeenkomst en alle onderliggende prestaties met onmiddellijke ingang beëindigen na een schriftelijke kennisgeving (inclusief email) aan de door overmacht getroffen partij. 

  De feiten en omstandigheden die in huidig artikel van deze Voorwaarden als gevallen van overmacht worden aangenomen, gelden in elk geval ook als onvoorziene omstandigheid die aanleiding geeft tot de toepassing van huidig artikel, wanneer deze feiten en omstandigheden de uitvoering niet redelijkerwijze onmogelijk maken maar wel ertoe leiden dat de uitvoering van de diensten ernstig wordt bemoeilijkt, dat de kost van de uitvoering van de diensten aanzienlijk hoger wordt of dat het contractueel evenwicht van de overeenkomst wordt ontwricht in het nadeel van één van de partijen. Hieronder valt bijvoorbeeld (zonder limitatief te zijn) een ziekte op epidemisch of pandemisch niveau en de maatregelen daartegen en tegen de verspreiding ervan.  

  10. ALGEMEEN 

 3. Belgisch recht is van toepassing op deze Voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag. Alle eschillen waartoe deze Voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Brussel, onafhankelijk van de betaling- of leveringswijze. De nietigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van deze Voorwaarden of de overeenkomst tussen Partijen zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden of de overeenkomst tussen partijen en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.