Vraag een opleidingspremie aan voor je bedrijf


Organiseer je een opleiding voor je werknemers? Of gaan ze naar een extern opleidingscentrum?
Dan heb je recht op een premie tot € 90 euro per persoon per dag!

Alle uitleg en voorwaarden

Demandez votre prime Ă  la formation


Vous organisez une formation pour vos employé·es ? Ou vous passez par un centre de formation externe ? Dans ce cas, vous avez droit Ă  une prime jusqu’à 90 euros par personne et par jour !

Toutes les explications et conditions

Is dit je eerste premie-aanvraag bij Cevora?

Vul eerst eenmalig dit kort formulier in.

Zo hebben we alle gegevens om je correct uit te betalen.

S'agit-il de votre première demande de prime chez nous ?

Remplissez d'abord ce petit formulaire.

Nous disposerons ainsi de toutes les données pour vous payer correctement.

Welke documenten moet je toevoegen?


Interne opleiding met een eigen docent

 • Opleidingsprogramma
 • Aanwezigheidslijst

Externe, betalende opleiding

 • Factuur met titel en datum(s) van de opleiding

Opleiding via preventie-eenheden

Een attest van de externe dienst voor preventie en bescherming met:

 • de naam van je bedrijf,
 • de titel, datum en prijs van de opleiding.


Quels documents devez-vous joindre ?​


Formation interne avec formateur​ propre

 • Programme de formation
 • Listes des prĂ©sences

Formation externe, payante

 • Facture avec titre et date(s) de la formation

Formation par l'intermédiaire des unités de prévention

Une attestation du service externe de prévention et de protection avec :

 • le nom de votre entreprise,
 • le titre, la date et le prix de la formation.


Dit gaat om de inhoud van de opleiding waarvoor je een premie aanvraagt. Voeg een document toe waarin je die inhoud kort beschrijft.

Gaat het om een opleiding met een externe docent? Dan is dit bewijsstuk optioneel.

Wie was er allemaal aanwezig tijdens de opleiding? Gelieve ons de volledige lijst door te geven.

Hoe? Dit zijn je opties:

 • Gebruik dit voorbeeld.
 • Of stel je eigen lijst op en voeg het toe aan het formulier hieronder, bijvoorbeeld als Word- of pdf-bestand.
 • Volg je de aanwezigheden op in je eigen software-systeem? Dan volstaat een export van de aanwezigheidslijst.

Aangezien veel opleidingen online plaatsvinden, bijvoorbeeld via Zoom of Teams, aanvaarden we een overzicht van de aanwezige bedienden.

Il s’agit du contenu de la formation pour laquelle vous demandez une prime. Joignez un document dans lequel vous dĂ©crivez brièvement la formation. 


S’agit-il d’une formation avec formateur externe ? Dans ce cas, ce justificatif est facultatif.


Qui était présent lors de la formation ? Merci de nous communiquer la liste complète.


Comment ? Voici les options :

 • Utilisez cet exemple
 • Ou bien dressez votre propre liste et ajoutez-la au formulaire ci-dessous, par exemple sous la forme d’un fichier Word ou PDF.
 • Vous suivez les prĂ©sences dans votre propre système logiciel ? Dans ce cas, il vous suffit d’exporter la liste de prĂ©sences.

Étant donné que de nombreuses formations se font en ligne, par exemple via Zoom ou Teams, nous acceptons une vue d'ensemble des employés présents.