Outplacement: details van alle scenario's

Individueel ontslag

De wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut bepaalt sinds 1 januari 2014 de ‘algemene regeling’: alle werknemers die zijn ontslagen met een te presteren opzeggingstermijn van minstens 30 weken of met een verbrekingsvergoeding gelijk aan minstens 30 weken loon, hebben recht op outplacement. En dat ongeacht hun leeftijd.

Is de opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding minder dan 30 weken en is de ontslagen werknemer minstens 45 jaar oud? Dan blijft de verplichting zoals voorzien in cao 82bis bestaan onder de vorm van de bijzondere regeling, zowel voor de werkgever als voor de werknemer.

De sectorale cao van 10 juli 2014 (pdf), opgesteld door de sociale partners van het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (APCB of PC 200), voorziet de mogelijkheid voor de bedrijven van dit paritair comité om het outplacement via Cevora vzw, het opleidingsinstituut van het APCB, te organiseren. Cevora neemt dus de verplichting van de werkgever over.

Algemene regeling

Er zijn drie scenario's:

 1. De ontslagen werknemer moet een opzeggingstermijn presteren.
 2. De werknemer is ontslagen met een verbrekingsvergoeding.
 3. De ontslagen werknemer gaat van een opzeggingstermijn naar een verbrekingsvergoeding.

1. De werknemer moet een opzeggingstermijn presteren van minstens 30 weken

De werkgever moet de werknemer binnen de vier weken na aanvang van de opzeggingstermijn schriftelijk en aangetekend een geldig outplacementaanbod doen, via modelbrief 3 (algemene regeling met te presteren opzeggingstermijn, in het Nederlands of in het Frans) . Gebeurt dat niet? Dan heeft de werknemer vier weken de tijd om hem of haar in gebreke te stellen. Na ontvangst van het aanbod door de werkgever, beslist de werknemer binnen de vier weken om dat al dan niet te aanvaarden.

Formaliteiten

Aanvaardt de werknemer het aanbod? Dan bezorgt hij of zij binnen de vier weken het ingevulde en gehandtekende formulier dat bij de brief van de werkgever werd gevoegd aan Cevora, samen met het volledig ingevulde inschrijvingsformulier (in het Nederlands of in het Frans). 


Of de werknemer vult het online inschrijvingsformulier in. Altijd toe te voegen aan beide documenten: een kopie van de ontslagbrief en een kopie van het laatste contract of de C4.


Wie komt in aanmerking?

Alle werknemers die (voltijds of deeltijds) werken in een bedrijf van PC 200, en die niet zijn ontslagen om een dringende reden.

Wat biedt Cevora aan?

Outplacement 60 uur in 12 maanden: 60 uren begeleiding verspreid over 12 maanden waarbij het sollicitatieverlof gebruikt wordt voor deelname aan het outplacement.

Hoeveel kost dat?

Deze dienst is volledig kosteloos.

2. De werknemer wordt ontslagen met een verbrekingsvergoeding die overeenstemt met minstens 30 weken loon

De werkgever moet de werknemer binnen de vijftien dagen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst schriftelijk en aangetekend een geldig outplacementaanbod doen, via modelbrief 4 (algemene regeling met verbrekingsvergoeding, in het Nederlands of in het Frans). Gebeurt dat niet? Dan heeft de werknemer 39 weken de tijd om hem of haar in gebreke te stellen. Na ontvangst van het aanbod door de werkgever, beslist de werknemer binnen de vier weken om dit aanbod via Cevora al dan niet te aanvaarden.

De werkgever biedt de werknemer het programma van Cevora aan gebaseerd op de waarde van 1/12e van het wettelijk bepaalde brutojaarloon (categorie 1, 2 of 3).

Formaliteiten

De werknemer bezorgt binnen de vier weken het ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier (in het Nederlands of in het Frans) aan de werkgever terug. Deze laatste stuurt dat samen met een kopie van de C4 door naar Cevora, en betaalt tegelijk 1/12de van het wettelijk bepaalde brutojaarloon van de werknemer aan het Sociaal Fonds.

Wie komt in aanmerking?

Alle werknemers die (voltijds of deeltijds) werken in een bedrijf van PC 200, en die niet zijn ontslagen om een dringende reden.

Wat biedt Cevora aan?

We onderscheiden 3 categorieën, gebaseerd op de waarde van 1/12e van het wettelijk bepaalde brutojaarloon van de ontslagen werknemer. Elke categorie bevat 60 uren begeleiding verspreid over 12 maanden, deels in groep en deels individueel.

Deeltijds: indien toekomstige wetgeving een pro rata toekenning van de 60 uren zou voorzien, zal de ontslagbegeleiding pro rata worden berekend in functie van het deeltijds arbeidsregime.

Hoeveel kost dat?

Het gaat om een betalende dienst, voor de werkgever en de werknemer.

De werkgever betaalt 1/12de van het wettelijk bepaalde brutojaarloon van de ontslagen werknemer, met een minimum van 1800 euro en een maximum van 5500 euro. Werkte de werknemer deeltijds? Dan worden de maxima en minima proportioneel verminderd.

De werkgever heeft wel het recht om 4 weken in te houden op de verbrekingsvergoeding van de werknemer, die overeenkomt met minstens 30 weken loon. De werknemer krijgt een kostenvergoeding van 70 euro als hij of zij een fase van 20 uur voltooit, met een maximum van 210 euro per volledig traject.

3. De werknemer gaat van ontslag met een te presteren opzeggingstermijn naar een ontslag met verbrekingsvergoeding

In bepaalde gevallen beslissen de werkgever en de werknemer om de overeenkomst van een werknemer die zijn opzeggingstermijn presteert te beëindigen. In dat geval gaat men van een ontslag met opzeggingstermijn naar een ontslag met verbrekingsvergoeding, ongeacht de resterende te presteren opzeggingstermijn.

Formaliteiten

 • De werkgever brengt Cevora op de hoogte van de wijziging (= beĂ«indiging van de overeenkomst na het presteren van een deel van de opzeggingstermijn).
 • Cevora bezorgt de werkgever de gegevens voor de berekening van het bedrag dat is verschuldigd voor de resterende outplacementbegeleiding. Het bedrag is een deel van de 4 weken (28 dagen) verbrekingsvergoeding, berekend volgens de formule van de RVA, waarbij X overeenkomt met het aantal al gevolgde uren: 28 – (X/60) * 28. Er zijn verschillende mogelijkheden afhankelijk van de situatie van de werknemer:
  • De werknemer volgde outplacement in de eerste module op het moment dat de overeenkomst wordt beĂ«indigd. De werknemer heeft maximaal 20 uur outplacement gevolgd. Hij of zij moet nog minstens 40 uur begeleiding volgen. Het verschuldigde bedrag is 28 – (20/60) * 28 = 18,6 = 19 kalenderdagen (het resultaat wordt naar boven afgerond).
  • De werknemer volgde outplacement in de tweede module op het moment dat de overeenkomst wordt beĂ«indigd. De werknemer heeft maximaal 40 uur outplacement gevolgd. Hij of zij moet nog minstens 20 uur begeleiding volgen. Het verschuldigde bedrag is 28 – (40/60) * 28 = 9,3 = 10 kalenderdagen (het resultaat wordt naar boven afgerond).
  • De werknemer volgde outplacement in de derde module op het moment dat de overeenkomst werd beĂ«indigd. In dat geval wordt geen betaling gevraagd of aanvaard door Cevora. De werknemer blijft de collectieve outplacementbegeleiding volgen waarmee hij of zij is gestart.
 • De werkgever betaalt het berekende bedrag (na controle door Cevora) aan het Sociaal Fonds.
 • In de volgende module gaat de werknemer naar het stelsel met verbrekingsvergoeding, met een combinatie van collectieve en individuele begeleiding. Er zijn twee mogelijkheden:
  • De werknemer volgde outplacement in de eerste module op het moment dat de overeenkomst werd beĂ«indigd. Tijdens modules 2 en 3 heeft de werknemer recht op individuele uren, afhankelijk van de categorie.
  • De werknemer volgde outplacement in de tweede module op het moment dat de overeenkomst werd beĂ«indigd. Tijdens module 3 heeft de werknemer recht op individuele uren volgens de categorie.

Bijzondere regeling

De bijzondere regeling geldt voor gevallen waarbij de opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding minder dan 30 weken bedraagt en de werknemer minstens 45 jaar oud is.

De werkgever moet de werknemer binnen de vijftien dagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst schriftelijk en aangetekend een geldig outplacementaanbod doen. Dat doet hij via modelbrief 1 (als de werknemer een opzeggingstermijn moet presteren, in het Nederlands of in het Frans) via modelbrief 2 (als de werknemer een verbrekingsvergoeding krijgt, in het Nederlands of in het Frans).

Aanvaarding van het aanbod

De werknemer moet zich na ontvangst van het aanbod door de ex-werkgever binnen de maand bij Cevora inschrijven. Als de werkgever geen outplacementaanbod gedaan heeft binnen de termijn van vijftien dagen na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, dan kan de werknemer de outplacementbegeleiding schriftelijk bij Cevora vzw aanvragen. Dat kan tot uiterlijk zes maanden na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Als de werknemer weigert om mee te werken, een geldig aanbod niet aanvaardt of er niet op reageert, kan hij of zij worden bestraft in het kader van de werkloosheidsreglementering.

Formaliteiten

De werknemer bezorgt binnen de maand het ingevulde en gehandtekende formulier dat bij de brief van de werkgever werd gevoegd aan Cevora, samen met het ingevulde inschrijvingsformulier (in het Nederlands of in het Frans). 


Of de werknemer vult het online inschrijvingsformulier in. Altijd toe te voegen aan beide documenten: een kopie van de ontslagbrief en een kopie van het laatste contract of de C4.


Wie komt in aanmerking?

Alle werknemers die werken in een bedrijf van PC 200 die:

 • minstens Ă©Ă©n jaar ononderbroken in dienst zijn op het ogenblik van het ontslag
 • 45 jaar of ouder zijn op het moment van de kennisneming van het ontslag
 • niet ontslagen zijn om dringende redenen

Deze voorwaarden moeten allemaal vervuld zijn.

Wie komt niet in aanmerking?

Ontslagen werknemers die:

 • minder dan halftijds werken (*)
 • niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt (een beroepsverleden van 42 jaar hebben of 62 jaar oud zijn op het einde van de niet-verlengde opzeggingstermijn of op het einde van de termijn gedekt door de verbrekingsvergoeding)
 • pensioengerechtigd zijn

(*) Als de ontslagen werknemer echter uitdrukkelijk outplacement vraagt aan de werkgever, moet die hierop ingaan. Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren, en uiterlijk twee maanden na de kennisgeving van het ontslag.

Wat biedt Cevora aan?

Outplacement 60 uur in 12 maanden: 60 uren begeleiding verspreid over 12 maanden

Tijdens de opzeggingstermijn

De werkgever en de werknemer kunnen, in onderling overleg, beslissen om de outplacementbegeleiding al aan te vatten tijdens de te presteren opzeggingstermijn. De uren van de begeleiding worden dan afgetrokken van de afwezigheidsdagen om een nieuwe betrekking te zoeken (bepaald door art. 41 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

Hoeveel kost dat?

Deze dienst is volledig kosteloos.

De werkgever betaalt 1/12de van het wettelijk bepaalde brutojaarloon van de ontslagen werknemer, met een minimum van 1800 euro en een maximum van 5500 euro. Werkte de werknemer deeltijds? Dan worden de maxima en minima proportioneel verminderd.

De werkgever heeft wel het recht om 4 weken in te houden op de verbrekingsvergoeding van de werknemer, die overeenkomt met minstens 30 weken loon. De werknemer krijgt een kostenvergoeding van 70 euro als hij of zij een fase van 20 uur voltooit, met een maximum van 210 euro per volledig traject.

Extra mogelijkheid vrijwillig en verkort programma

Werknemers kunnen zich vrijwillig inschrijven voor een verkort outplacementprogramma.

Wie komt in aanmerking?

Alle werknemers die werken in een bedrijf van PC 200 die:

 • minimum 35 jaar of maximum 44 jaar oud zijn
 • niet onder de Algemene en Bijzondere regeling vallen
 • een contract van onbepaalde duur hebben
 • niet ontslagen zijn om dringende redenen

Deze voorwaarden moeten allemaal vervuld zijn.

Formaliteiten

De werknemer vraagt de begeleiding rechtstreeks aan via het inschrijvingsformulier van Cevora (online of pdf in het Nederlands of in het Frans). En dat binnen het jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Wat biedt Cevora aan?

Outplacement 40 uur in 6 maanden: 40 uren begeleiding verspreid over 6 maanden

Hoeveel kost dat?

Deze dienst is volledig kosteloos.

Collectief ontslag

Het KB van 22 april 2009 breidt de verplichting van outplacement bij collectief ontslag uit naar alle werknemers ongeacht de leeftijd en dit voor iedereen die ingeschreven is in de tewerkstellingscel.

Ook het aantal begeleidingsuren is wettelijk bepaald en afhankelijk van de leeftijd :

 • -45 jaar : 30 uren gedurende 3 maanden
 • +45 jaar : 60 uren gedurende 6 maanden

Er wordt bedrijf per bedrijf bekeken hoe het outplacement zal georganiseerd worden binnen de wettelijke verplichtingen.

Driemaandengarantie

De werknemer verwittigt Cevora zodra hij of zij een nieuwe betrekking gevonden heeft. Op dat moment stopt de begeleiding. Wanneer de werknemer deze betrekking verliest binnen 3 maanden na de indiensttreding, kan hij of zij het outplacement hervatten mits een schriftelijk verzoek aan Cevora en dit binnen een termijn van 1 maand na het verlies van de nieuwe job. De begeleiding neemt in ieder geval een einde bij het verstrijken van de oorspronkelijke periode bepaald door het gevolgde programma.

Licenciement individuel

La loi du 26 dĂ©cembre 2013 relative au statut unique donne une dĂ©finition du « rĂ©gime gĂ©nĂ©ral » depuis le 1er janvier 2014 ; tous les employĂ©s qui ont Ă©tĂ© licenciĂ©s avec un dĂ©lai de prĂ©avis Ă  prester d’au moins 30 semaines ou avec une indemnitĂ© de rupture qui correspond Ă  au moins 30 semaines de salaire ont droit au reclassement professionnel. Et ce, quel que soit leur Ăąge.

Le dĂ©lai de prĂ©avis ou l’indemnitĂ© de rupture est infĂ©rieur(e) Ă  30 semaines et l’employĂ© licenciĂ© a au moins 45 ans ? L’obligation visĂ©e dans la CCT 82bis continue alors de s’appliquer sous la forme du rĂ©gime particulier, qui incombe tant Ă  l’employeur qu’à l’employĂ©.

La CCT sectorielle du 10 juillet 2014 (pdf), rĂ©digĂ©e par les partenaires sociaux de la Commission Paritaire Auxiliaire pour les EmployĂ©s (CPAE ou CP 200) donne la possibilitĂ© aux entreprises qui relĂšvent de cette commission paritaire d’organiser le reclassement par le biais de Cefora ASBL, l’institut de formation de la CPAE. Cefora prend ainsi Ă  sa charge l’obligation de l’employeur.

Régime général

Trois scenarios existent :

 1. L’employĂ© licenciĂ© doit prester un dĂ©lai de prĂ©avis.
 2. L’employĂ© a Ă©tĂ© licenciĂ© avec une indemnitĂ© de rupture.
 3. L'employé licencié convertit un délai de préavis en indemnité de rupture.

1. L’employĂ© doit prester un dĂ©lai de prĂ©avis d’au moins 30 semaines

L’employeur doit remettre une offre valable et Ă©crite de reclassement professionnel par courrier recommandĂ© Ă  l’employĂ© dans les quatre semaines aprĂšs le dĂ©but du dĂ©lai de prĂ©avis au moyen de notre modĂšle de lettre 3 (rĂ©gime gĂ©nĂ©ral avec dĂ©lai de prĂ©avis Ă  prester). Il ne le fait pas ? L’employĂ© a alors quatre semaines pour lui adresser une mise en demeure. AprĂšs rĂ©ception de l’offre par l’employeur, l’employĂ© accepte ou non l’offre dans les quatre semaines.

Formalités

L’employĂ© accepte l’offre ? Il remet dans ce cas le formulaire joint au courrier de l’employeur rempli et signĂ© chez Cefora dans les quatre semaines, ainsi que le formulaire d’inscription dĂ»ment complĂ©tĂ©.L’employĂ© peut aussi remplir le formulaire d’inscription en ligne en nĂ©erlandais ou en français. Sont Ă  joindre Ă  ces deux documents : une copie de la lettre de licenciement ainsi qu’une copie du dernier contrat ou du C4.


L’employĂ© peut aussi remplir le formulaire d’inscription en ligne. Sont Ă  joindre Ă  ces deux documents : une copie de la lettre de licenciement ainsi qu’une copie du dernier contrat ou du C4.  


Qui est concerné ?

Tous les employĂ©s engagĂ©s (Ă  temps plein ou Ă  temps partiel) dans une entreprise de la CP 200 et qui n’ont pas Ă©tĂ© licenciĂ©s pour motif grave.

Que propose Cefora ?  

Un reclassement en 60 heures sur 12 mois : 60 heures d’accompagnement rĂ©parties sur 12 mois, le congĂ© de sollicitation est utilisĂ© pour participer au reclassement.

Hoeveel kost dat?

Ce service est entiĂšrement gratuit.

2. L’employĂ© est licenciĂ© avec une indemnitĂ© de rupture qui correspond Ă  au moins 30 semaines de salaire

L’employeur doit remettre une offre valable et Ă©crite de reclassement professionnel par courrier recommandĂ© Ă  l’employĂ© dans les quinze jours Ă  compter de la fin du contrat de travail, au moyen de notre modĂšle de lettre 4 (rĂ©gime gĂ©nĂ©ral avec indemnitĂ© de rupture) en nĂ©erlandais ou en français. .Il ne le fait pas ? L’employĂ© a alors 39 semaines pour lui adresser une mise en demeure. AprĂšs rĂ©ception de l’offre par l’employeur, l’employĂ© accepte ou non cette offre via Cefora dans les quatre semaines.

L’employeur propose le programme de Cefora Ă  l’employĂ© sur la base de la valeur de 1/12e du salaire annuel lĂ©gal (catĂ©gorie 1, 2 ou 3).

Formalités

L’employĂ© remet le  le formulaire d’inscription rempli et signĂ© en nĂ©erlandais ou en français.  Ă  l’employeur dans les quatre semaines. Celui-ci le renvoie ensuite Ă  Cefora.

Qui est concerné ?

Tous les employĂ©s engagĂ©s (Ă  temps plein ou Ă  temps partiel) dans une entreprise de la CP 200 et qui n’ont pas Ă©tĂ© licenciĂ©s pour motif grave.

Que propose Cefora ?  

Nous distinguons 3 catĂ©gories, sur la base de la valeur de 1/12edu salaire annuel lĂ©gal de l’employĂ© licenciĂ©. Chaque catĂ©gorie comprend 60 heures d’accompagnement rĂ©parties sur 12 mois, tantĂŽt en sĂ©ances collectives, tantĂŽt en sĂ©ances individuelles.

Temps partiel : si une future lĂ©gislation devait prĂ©voir une attribution au prorata de 60 heures, l’accompagnement de licenciement sera calculĂ© au prorata, en fonction du rĂ©gime de travail Ă  temps partie.

Combien coĂ»te ce programme ?

Il s’agit d’un service payant pour l’employeur et l’employĂ©.

3. L’employĂ© passe d’un licenciement avec dĂ©lai de prĂ©avis Ă  prester Ă  un licenciement avec indemnitĂ© de rupture

In bepaalde gevallen beslissen de werkgever en de werknemer om de overeenkomst van een werknemer die zijn opzeggingstermijn presteert te beëindigen. In dat geval gaat men van een ontslag met opzeggingstermijn naar een ontslag met verbrekingsvergoeding, ongeacht de resterende te presteren opzeggingstermijn.

Formalités

 •  L’employeur informe Cefora du changement (= fin du contrat de travail aprĂšs prestation d’une partie du dĂ©lai de prĂ©avis).
 • Cefora fournit les donnĂ©es pour le calcul du montant dĂ» pour la procĂ©dure de reclassement professionnel restante Ă  l’employeur. Ce montant est une partie des 4 semaines (28 jours) d’indemnitĂ© de rupture, et est calculĂ© selon la formule de l’ONEM, oĂč X correspond au nombre d’heures dĂ©jĂ  suivies : 28-(X/60)*28. Plusieurs possibilitĂ©s existent en fonction de la situation de l’employĂ©.
  • L’employĂ© suivait le reclassement dans le premier module au moment oĂč le contrat de travail prend fin. L’employĂ© a suivi 20 heures de reclassement au maximum. Il doit encore en suivre au moins 40 heures. Le montant dĂ» est de 28-(20/60)*28=18,6 soit 19 jours calendrier (le rĂ©sultat est arrondi Ă  la hausse).
  •  L’employĂ© suivait le reclassement dans le deuxiĂšme module au moment oĂč le contrat de travail prend fin. L’employĂ© a suivi 40 heures de reclassement au maximum. Il doit encore en suivre au moins 20 heures. Le montant dĂ» est de 28-(40/60)*28=9,3 soit 10 jours calendrier (le rĂ©sultat est arrondi Ă  la hausse).
  • L’employĂ© suivait le reclassement dans le troisiĂšme module au moment oĂč le contrat de travail prend fin. Cefora ne demande ou n’accepte alors aucun paiement. L’employĂ© continue de suivre la procĂ©dure de reclassement professionnel collective qu’il avait entamĂ©e.
 • L’employeur verse le montant calculĂ© (aprĂšs vĂ©rification de Cefora) au Fonds social.
 • Dans le module suivant, l’employĂ© passe au rĂ©gime avec indemnitĂ© de rupture, avec une combinaison d’accompagnement collectif et individuel. Il y a deux possibilitĂ©s :
  • L’employĂ© suivait le reclassement dans le premier module au moment oĂč le contrat de travail a pris fin. Pendant les modules 2 et 3, l’employĂ© a droit Ă  des heures individuelles, en fonction de la catĂ©gorie.
  • emer volgde outplacement in de eerste module op het moment dat de overeenkomst werd beĂ«indigd. Tijdens modules 2 en 3 heeft de werknemer recht op individuele uren, afhankelijk van de categorie.
  • L’employĂ© suivait le reclassement dans le deuxiĂšme module au moment oĂč le contrat de travail a pris fin. Pendant le module 3, l’employĂ© a droit Ă  des heures individuelles selon la catĂ©gorie.

RĂ©gime particulier

Le rĂ©gime particulier s’applique dans les cas oĂč le dĂ©lai de prĂ©avis ou l’indemnitĂ© de rupture Ă©quivaut Ă  moins de 30 semaines et oĂč l’employĂ© a au moins 45 ans.

L'employeur doit faire une offre d'outplacement valable Ă  l'employĂ© par Ă©crit et par courrier recommandĂ© dans les quinze jours suivant la fin du contrat de travail. Il le fait au moyen de la modĂšle de lettre 1 (si l'employĂ© doit donner un prĂ©avis)  en nĂ©erlandais ou en français. ) et de la modĂšle de lettre 2 (si l'employĂ© reçoit une indemnitĂ© de licenciement) en nĂ©erlandais ou en français. ).

Acceptation de l’offre

AprĂšs rĂ©ception de l’offre par son ancien employeur, l’employĂ© doit s’inscrire auprĂšs de Cefora dans le mois. Si l’employeur ne lui a pas remis d’offre de reclassement dans le dĂ©lai de 15 jours Ă  compter de la fin du contrat de travail, l’employĂ© peut introduire lui-mĂȘme une demande Ă©crite de reclassement Ă  Cefora ASBL. Cette demande peut ĂȘtre introduite jusqu’à six mois Ă  compter la fin du contrat de travail.

Si l’employĂ© refuse de coopĂ©rer, s’il n’accepte pas une offre valable ou s’il n’y donne pas suite, il pourra se voir sanctionner dans le cadre de la rĂ©glementation du chĂŽmage.

Formalités

L’employĂ© remet le formulaire joint au courrier de l’employeur rempli et signĂ© Ă  Cefora dans le mois, ainsi que le formulaire d’inscription dĂ»ment complĂ©tĂ© en nĂ©erlandais ou en français.  Il ne le fait pas ? L’employĂ© a alors quatre semaines pour lui adresser une mise en demeure. AprĂšs rĂ©ception de l’offre par l’employeur, l’employĂ© accepte ou non l’offre dans les quatre semaines.

L’employĂ© peut aussi remplir le formulaire d’inscription en ligne. Sont Ă  joindre Ă  ces deux documents : une copie de la lettre de licenciement ainsi qu’une copie du dernier contrat ou du C4.

Qui est concerné ?

Tous les employĂ©s engagĂ©s dans une entreprise de la CP 200 et qui :   

 • Ă©taient engagĂ©s depuis au moins un an sans interruption au moment du licenciement ;
 • ont 45 ans ou plus au moment de l’annonce du licenciement ;
 • n’ont pas Ă©tĂ© licenciĂ©s pour motif grave.

Toutes ces conditions doivent ĂȘtre remplies.  

Qui n’est pas concerné ? 

  Les employĂ©s licenciĂ©s qui :

 • se trouvent dans un rĂ©gime de travail infĂ©rieur Ă  un mi-temps (*) ;
 • ne sont pas disponibles pour le marchĂ© de l’emploi (qui ont une carriĂšre professionnelle de 42 ans ou qui ont 62 ans au terme du dĂ©lai de prĂ©avis non reconduit ou au terme du dĂ©lai couvert par l’indemnitĂ© de rupture) ;
 • ont droit Ă  la pension.

(*) Si l’employĂ© licenciĂ© introduit une demande expresse de reclassement Ă  son employeur, ce dernier est cependant tenu d’y rĂ©agir. Cette demande doit ĂȘtre introduite par Ă©crit au plus tard deux mois aprĂšs l’annonce du licenciement.

Que propose Cefora ?  

Un reclassement en 60 heures sur 12 mois.

Pendant le dĂ©lai de prĂ©avis​

Employeur et employĂ© peuvent, d’un commun accord, dĂ©cider de commencer la procĂ©dure de reclassement professionnel pendant le dĂ©lai de prĂ©avis Ă  prester. Les heures d’accompagnement sont alors dĂ©duites des jours d’absence prĂ©vus pour la recherche d’un nouvel emploi (cf. article 41 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).​

Combien coĂ»te ce programme ?

Ce service est entiĂšrement gratuit.

Option supplĂ©mentaire pour un programme volontaire et raccourci 

Les employĂ©s ont la possibilitĂ© de s’inscrire volontairement Ă  un programme de reclassement Ă©courtĂ©.

Qui est concerné ?

Tous les employĂ©s engagĂ©s dans une entreprise de la CP 200 et qui : 

 • ont au moins 35 ans et maximum 44 ans ;
 • ne sont pas soumis au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral ni particulier ;
 • ont un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e ;​
 • n’ont pas Ă©tĂ© licenciĂ©s pour motif grave.

Toutes ces conditions doivent ĂȘtre remplies.

Formalités

Introduisez votre demande d’accompagnement directement au moyen du formulaire d’inscription de Cefora en ligne ou en pdf en nĂ©erlandais ou en français. ). Introduisez cette demande dans l’annĂ©e qui suit la fin du contrat de travail.

Que propose Cefora ?  

Un reclassement en 40 heures sur 6 mois : 40 heures rĂ©parties sur 6 mois.

Combien coĂ»te ce programme ?

Ce service est entiĂšrement gratuit.

Licenciement collectif

L’AR du 22 avril 2009 Ă©tend l’obligation de reclassement professionnel en cas de licenciement collectif Ă  tous les travailleurs, quel que soit leur Ăąge et ce, pour toute personne inscrite Ă  la Cellule pour l'emploi.

Le nombre d’heures d’accompagnement est Ă©galement dĂ©fini par la loi et dĂ©pend Ă©galement de l’ñge :

 • - 45 ans : 30 heures pendant 3 mois
 • + 45 ans : 60 heures pendant 6 mois

Nous veillons Ă  ce que le reclassement professionnel s’organise conformĂ©ment aux obligations lĂ©gales.

3 mois de garantie

L'employé prévient Cefora dÚs qu'il a trouvé un nouvel emploi. L'accompagnement prend fin à ce moment. S'il perd cet emploi dans les 3 mois qui suivent son entrée en fonction, il peut reprendre le reclassement professionnel moyennant une demande écrite. Dans tous les cas, l'accompagnement prend fin au terme de la période initiale prévue par le programme suivi.

Heb je nog een vraag?

Contacteer ons